Σύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος  «Κρήτη» είναι Ειδική Υπηρεσία του άρθρου 7 του Ν. 4914/2022, με αρμοδιότητα, στη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο :

α) του  ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020

β) του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (Ταμείο Συνοχής)

γ) του ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 (ΕΠ ΠΑΑ 2014-2020)

γ) του Προγράμματος  «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ Προγράμματος  «Κρήτη» περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 4914/2022, «Διαχείριση, έλεγχος  και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α/61/21.03.2022) καθώς και στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο