Κατάλογος Παρόχων Υπηρεσιών

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ»
  4. /
  5. Τεχνική Βοήθεια
  6. /
  7. Κατάλογος Παρόχων Υπηρεσιών

Παράταση πρόσκλησης εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη»

Σας ενημερώνουμε ότι με  βάση την υπ. αριθμ 780/18-1-2024 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ τ.Β 512/26-1-2024),  η αρ. πρωτ. 1996/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» παραμένει ανοικτή μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Αντίστοιχα παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον κατάλογο που έχουν εκδοθεί από την ΕΥΔ Προγράμματος “Κρήτη”.


 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης.

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης με την ΑΠ. 1996/29-3-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Κρήτης, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης και λοιπόν φορέων του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.  Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης– Μονάδα Γ΄ – Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο σχετικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.


Απόφαση Δημιουργίας Καταλόγου
Σχετική Νομοθεσία
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Παράρτημα ΙΙΙ


1η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (μέχρι 21-3-2016)
2η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 22-3-2016 μέχρι 15-4-2016)
3η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 16-4-2016 μέχρι 23-5-2016)
4η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 24-5-2016 μέχρι 6-7-2016)
5η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 7-7-2016 μέχρι 7-9-2016)
6η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β. (από 8-9-2016 μέχρι 12-10-2016)
7η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
8η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
9η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
10η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
11η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
12η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
13η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
1η Επικαιροποίηση του Καταλόγου Εγγεγραμμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
14η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
15η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
16η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
17η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
18η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
19η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
2η Επικαιροποίηση του Καταλόγου Εγγεγραμμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
20η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
21η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
22η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
23η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.
24η έγκριση της ένταξης εγγεγραμμένων στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών Τ.Β.

Μετάβαση στο περιεχόμενο