Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την C(2022) 6126 final /22.08.2022 απόφαση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), σε ποσοστό 85%.

Το Πρόγραμμα έχει π/υ Δημόσιας Δαπάνης : 564,5 εκ. ευρώ

Αναλύεται ανά ταμείο ως ακολούθως:

ΕΤΠΑ:  418,24εκ. ευρώ

ΕΚΤ+:  146,26 εκ. ευρώ

Το Πρόγραμμα συγκροτείται από 8 Προτεραιότητας ως ακολούθως:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1 (ΕΤΠΑ) : Προώθηση της Καινοτομίας και στήριξη της επιχειρηματικότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 (ΕΤΠΑ) : Στήριξη της πράσινης ανάπτυξης και μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 (ΕΤΠΑ) : Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής προσβασιμότητας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 (ΕΤΠΑ) : Ενίσχυση της Κοινωνικής Δυναμικής και της Κοινωνικής Συνοχής

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5 (ΕΚΤ+) : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένων των απόρων και των παιδιών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6 (ΕΤΠΑ): Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+

Η κατανομή των πόρων ανά Προτεραιότητα είναι η παρακάτω:

Αναλυτικά οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται, τα οικονομικά στοιχεία και οι δείκτες περιγράφονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο