Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  1. Αρχική
  2. /
  3. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περιβαλλοντική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2021-2027

Στο πλαίσιο υποβολής του νέου Προγράμματος “Κρήτη” 2021-2027 στην Ευρωπαϊκη Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική έγκριση του, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

Η απόφαση έγκρισης

_________________________________________________________________________________________________

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (ταχ. διεύθυνση: Δουκός Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο, αρμόδιος υπάλληλος Ξυδιανός Χρυσοβαλάντης, τηλ. 2813-404529) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. οικ. 107017/5.9.06 (ΦΕΚ τΒ 1225/2006) όπως τροποποιήθηκε με την  με Α.Π. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ τΒ 3759/2017) :

α) Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «Κρήτη» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του προς την Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

0. Εξώφυλλο – Περιεχόμενα
1. Μη Τεχνική Περίληψη
2. Γενικά Στοιχεία
3. Σκοπιμότητα και Στόχοι του ΕΠ Κρήτης 2021-2027
4. Περιγραφή του Προγράμματος
5. Εναλλακτικές Δυνατότητες
6. Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος
7. Εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του προγράμματος στο περιβάλλον
8. Στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του Προγράμματος

_________________________________________________________________________________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΈΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 2027

_________________________________________________________________________________________________

Το πλήρες κείμενο της ΣΜΠΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο