«Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/ τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.» με Κωδικό ΟΠΣ 6001753 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Ενταγμένες πράξεις
  4. /
  5. «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης...

Ταμείο: ΕΚΤ+
Προτεραιότητα: 5. Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Ειδικός στόχος: RSO4.6
Κωδικός ΟΠΣ: 6001753
Ημερομηνία ένταξης: 20/07/2023
Δικαιούχος: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός Πράξης: 24.699.971,52


Απόφαση Ένταξης
Μετάβαση στο περιεχόμενο