Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 του υπομέτρου 16.1-16.2 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 5612/30-12-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΗΨ4653ΠΓ-2ΤΦ) πρόσκληση με Θέμα: «Ε΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014 – 2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2 ΔΡΑΣΗ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.5 ΔΡΑΣΗ 2: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 2 του υπομέτρου 16.1-16.2 του Μέτρου 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».