Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την ενεργοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08/11/2023

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη» Προσκαλεί την εταιρεία ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ: 095629506, Δ.Ο.Υ Δ ΑΘΗΝΩΝ, να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016, το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την ενεργοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-2027»

Μετάβαση στο περιεχόμενο