Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για τη αποτύπωση των δράσεων που δύνανται να αξιοποιηθούν από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης συμπληρωματικά στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/10/2023

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη» Προσκαλεί την την PLANET A.E., με ΑΦΜ: 094212174, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 10), το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για τη αποτύπωση των δράσεων που δύνανται να αξιοποιηθούν από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης συμπληρωματικά στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027»

Μετάβαση στο περιεχόμενο