Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτης» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΤΠΑ) των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, στους τομείς των μεταφορών, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/01/2024

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη»  προσκαλεί τον ΜΑΚΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, Τοπογράφο Μηχανικό, με ΑΦΜ: 046498718, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν,
προκειμένου να του ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (σχετ. 9) και στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 10), το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτης» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΤΠΑ) των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, στους τομείς των μεταφορών, περιβάλλοντος και εκπαίδευσης»

Μετάβαση στο περιεχόμενο