Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτης» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΤΠΑ) των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, στους τομείς πολιτισμού, υγείας – πρόνοιας, διαχείρισης κινδύνων και έρευνας & καινοτομίας»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/01/2024

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη» προσκαλεί την ΚΟΤΣΙΦΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΕ Μηχανικών με ΑΦΜ: 110736780, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να
της ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (σχετ. 9) και στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 10), το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για τη διαχείριση ενταγμένων πράξεων (ΕΤΠΑ) των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, στους τομείς πολιτισμού, υγείας – πρόνοιας, διαχείρισης κινδύνων και έρευνας & καινοτομίας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο