Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» για την υλοποίηση των ενεργειών Τ.Β. του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 και τη Διοικητική Ολοκλήρωση έργων ΕΤΠΑ του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/02/2024

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη» προσκαλεί τον ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης, με ΑΦΜ: 062250370, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να του ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 9, 10), το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος «Κρήτη» για την υλοποίηση των ενεργειών Τ.Β. του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 και τη Διοικητική Ολοκλήρωση έργων ΕΤΠΑ του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο