Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος ¨Κρήτη¨ για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση Χρηματοοικονομικών & Διοικητικών Διαδικασιών Πράξεων των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της»

  1. Αρχική
  2. /
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για...

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/01/2024

Η Ε.Υ. Δ. Προγράμματος «Κρήτη» προσκαλεί τη ΖΕΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ, ΠΕ Μηχανικών, με ΑΦΜ: 041288702, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και στην ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) (σχετ. 9), το έργο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ Προγράμματος  “Κρήτη” για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση Χρηματοοικονομικών & Διοικητικών Διαδικασιών Πράξεων των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της».

Πρόσκληση

Μετάβαση στο περιεχόμενο